Gastrointestinal 13 Parasite Panel

130

The PCR parasite stool test analyzes stool to find the DNA of 13 parasites.

Blastocystis hominis, Crysptosporidium parvum, Dientamoeba fragiliis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia (o intestinalis), Enterobius vermicularis, Cyclospora cayetanensis, Ascaris lumbricoides, Isospora belli, Strongyloides stercoralis, Trichuris trichiura, Onchocerca y Necator americanus

Back to services